VED AT ISOLERE ALLE EUROPÆISKE BOLIGBYGNINGER KAN ENERGIEN TIL RUMOPVARMNING REDUCERES MED 44 %

By Annika Gillholm
januar 30, 2023

En forbedring af isoleringen i alle eksisterende boligbyggerier i EU ville ifølge en ny rapport signifikant bidrage til energisikkerheden i EU og til at indfri EU’s mål om nuludslip i 2050 ved at begrænse energien til rumopvarmning af bygninger med 44 % sammenlignet med 2020.

Rapporten fra Building Performance Institute Europe (BPIE), der er udarbejdet i samarbejde med Knauf Insulation, viser forskningsmodeller, der afslører, hvordan energibesparelser på op til 777 TWh – svarende til elforbruget i Tyskland og Spanien samlet – ville kunne nås ved at renovere EU’s boligbygninger komplet.

David Ducarme, Knauf Insulations Group Chief Operating Officer og Deputy CEO, siger: ”Invasionen af Ukraine har vist, hvor skrøbeligt Europas energisystem er og fremskyndet behovet for den dristige, transformerende og robuste tilgang, som anbefales i denne rapport.”

”Ved simpelt hen at isolere alle boligbygninger i Europa kan vi reducere den energi, der skal bruges på rumopvarmning med 44 %. Denne rapport viser den gyldne mulighed, som Europa må udnytte nu for at sikre sin energiuafhængighed og yde et betydeligt bidrag til klimahandlingen.”

Rapport viser en tydelig vej fremad

Inden invasionen stod Rusland bag mere end 40 % af EU’s samlede gasforbrug, 27 % af olieimporten og 46 % af kulimporten. Derudover er bygninger samlet ansvarlige for 40 % af Europas energiforbrug og 36 % af udslippet af drivhusgasser.

Quentin Galland, Knauf Insulations Group Public & Regulatory Affairs Director, siger: ”Knauf Insulation har løbende arbejdet på at sætte energieffektivitet og bygningsrenovering højt på enhver politisk dagsorden, men nu er kravet til at handle større end nogensinde. Og denne rapport viser en tydelig vej fremad – vi er nødt til hurtigt at skrue op for renoveringen af alle boligbygninger frem mod 2050.”

”Knauf Insulation bakker fuldt op om rapportens konklusioner om at renovere alle bygninger samt at gøre revideringen af direktivet om bygningers energimæssige ydeevne (EPBD) og mindstenormerne for energimæssig ydeevne (MEPS) mere effektive i forhold til at fremme den ”gennemgribende renovering”, der er et udtryk for markante, kvantificerbare energibesparelser i bygninger.”

Oliver Rapf, BPIE Executive Director: ”Bygninger skal behandles som vital infrastruktur, der bidrager til EU’s energisikkerhed og klimaneutralitet. Gennemgribende renovering bør være en af EU’s højeste prioriteter i energikrisen.

De endelige forhandlinger om EPBD i de kommende måneder bør definere gennemgribende renovering som standarden og munde ud i renoveringskrav, der leverer i forhold til denne standard, er fair og understøttet af attraktiv økonomisk support til alle, der brug for det.”

Offentlig finansiering skal understøtte gennemgribende renoveringer

Europas boligbygninger har et stort spild, og Europa-Kommissionen estimerer, at 75 % af EU’s bygningsmasse er energi-ineffektiv, med under 1 % af bygningerne, der renoveres hvert år.

Ifølge rapporten ville en komplet renovering af boligbygningerne spare mindst 50 % i det endelige energiforbrug, der går til rumopvarmning, i en tredjedel af EU-landene, og over halvdelen af landene ville opnå besparelser på mindst 45 %.

Rapporten konkluderer, at revideringen af EPBD bør sikre, at projekter med gennemgribende renovering prioriteres, mens MEPS bør fokusere på at forbedre de bygninger i Europa, der klarer sig dårligst. Offentlig finansiering, inklusive nødhjælp, genopretningsfonde og støtteordninger, bør alle udformes, så de understøtter gennemgribende renovering af bygninger, og de fossile brændsler udfases helt.
 

Hvordan er BPIE-undersøgelsen udført?

Rapporten undersøger resultaterne af to renoveringsscenarier, som BPIE opstillede for tiden frem til 2050.

Et scenarie fokuserede på effekten ved, at alle boligbygninger i EU renoveres komplet frem til 2050. I det andet scenarie ville 2 % af bygningerne – procentdelen foreskrevet af Kommissionen – blive renoveret hvert år frem til 2050.

Modellerne viste, at 30 % af bygningerne ville være urenoverede i 2050 med 2 % renoveringsprocenten, og 235 TWh i potentielle endelige energibesparelser – svarende til Australiens elforbrug – ville gå tabt.

Men i modellen med komplet renovering – der antog, at renoveringsprocenten som minimum skulle fordobles til 2 % i 2030, derefter nå 3 % i 2035 og 4 % i 2040 – ville renovering af alle boligbygninger frem mod 2050 give en potentiel energibesparelse på 777 TWh eller en reduktion i energibehovet ved rumopvarmning i boligbygninger på 44 % (sammenlignet med 2020).